Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

(platné od 01.04.2022)

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ALBA CR spol. s r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 26, Škvorec, identifikační číslo: 629 09 134, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 34750 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou právnickou nebo fyzickou osobou (dále jen „kupující“). Prodávající a kupující mohou být označeni také společně jako „smluvní strany“.

1.2 K obchodním nebo smluvním podmínkám kupujícího, které se odchylují od těchto podmínek, či k vedlejším dohodám a zárukám se nepřihlíží, pokud s nimi prodávající písemně nesouhlasil. To platí také v případě, kdy kupující učiní objednávku na základě svých vlastních, odlišných nebo doplňujících obchodních podmínek. Odlišné nebo doplňující podmínky, s nimiž prodávající výslovně nesouhlasil, se v žádném případě nestávají součástí kupní smlouvy.

1.3 Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v rámcové, nebo samostatné kupní smlouvě. Odchylná ustanovení sjednaná v rámcové nebo kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek. Veškeré dohody a ujednání mezi prodávajícím a kupujícím týkající se dodávek a služeb musejí být učiněny písemnou formou.

1.4 Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zárukou jakosti společnosti ALBA CR spol. s r.o. a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou společně s reklamačním řádem a zárukou jakosti nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5 Znění všeobecných obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek. Platné znění všeobecných obchodních podmínek je uveřejněno na internetových stránkách prodávajícího alba.progresium.cz.

 

2. Nabídka

2.1 Pokud není výslovně písemně uvedeno jinak, jsou nabídky prodávajícího nezávazné a mohou se změnit. Prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní a v tištěných cenících prodávajícího je informativního charakteru a prodávající si vyhrazuje právo je měnit či opravit. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto prezentovaného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Pokud není výslovně uvedeno nebo dohodnuto jinak, vztahují se ceny na produkty dle popisu, nikoli na zobrazené příslušenství, dekoraci, montáž a dopravu.

2.3 Realizační podklady (např. 3D-modely, fotografie, náčrtky, vzorky), cenové kalkulace a další dokumenty poskytnuté kupujícímu jsou duševním vlastnictvím prodávajícího. Zejména je nelze byť jen částečně bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího reprodukovat, publikovat nebo zpřístupnit třetím stranám a na žádost prodávajícího mu musejí být vráceny.

 

3. Uzavření rámcové kupní smlouvy

3.1 Prodávající může s kupujícím uzavřít rámcovou kupní smlouvu. Rámcová kupní smlouva zahrnuje základní podmínky obchodní spolupráce mezi prodávajícím a kupujícím. Kupujícím se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která používá zboží nakoupené u prodávajícího k dalšímu prodeji, a která má platné živnostenské oprávnění k provozování takové činnosti. Projeví-li taková fyzická nebo právnická osoba zájem stát se obchodním partnerem ALBA CR spol. s r.o. (dále též „zájemce“), obrátí se na obchodního zástupce zodpovědného za daný region, který zašle zájemci návrh takovéto smlouvy. Vyplněnou a podepsanou rámcovou kupní smlouvu ve dvojím vyhotovení spolu s originálem nebo kopií výpisu z obchodního rejstříku, resp. živnostenského listu v případě fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku, zašle zájemce zpět prodávajícímu. Jedno vyhotovení této smlouvy bude podepsáno oprávněnou osobou prodávajícího a zasláno zpět zájemci. V případě, že rámcovou kupní smlouvu podepisuje osoba odlišná od statutárního zástupce kupujícího, resp. osoby podnikatele v případě fyzické osoby, je povinna ke smlouvě připojit úředně ověřenou plnou moc opravňující ji k podpisu kupní smlouvy. Jednotlivé položky – údaje o zájemci – uvedené ve smlouvě musí být zájemcem vyplněny přesně, pravdivě a úplně, neboť slouží jako základ pro zavedení do informačního systému prodávajícího.

3.2 Podpisem rámcové kupní smlouvy, včetně jejích příloh oběma smluvními stranami se zájemce stává kupujícím – obchodním partnerem prodávajícího.

 

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4.1 Objednávku je povinen kupující vždy učinit písemnou formou a doručit jí prodávajícímu. Objednávku je nutno zaslat obchodnímu oddělení elektronicky e-mailem nebo prostřednictvím rezervace v 3-D konfigurátoru.

4.2 Kupující uvede v objednávce zejména:

  • datum vystavení objednávky,
  • obchodní jméno a IČO kupujícího,
  • kontaktní osobu kupujícího jednající ve věci objednávky vč. telefonického spojení,
  • způsob plnění a požadovaný termín dodání (možnost částečného plnění nebo kompletní dodávky),
  • dodací adresu,
  • způsob odběru zboží,
  • jednoznačný a přesný popis zboží s kódy dle ceníku prodávajícího,
  • určení počtu kusů zboží
  • cenu

 

4.3 Obchodní partneři, kteří mají uzavřenou rámcovou kupní smlouvu, mohou objednávku zboží provést také na základě rezervace zboží provedené prostřednictvím konfigurátoru na webovém rozhraní prodávajícího.

4.4 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu kontaktní osoby kupujícího. Pokud není s kupujícím písemně sjednáno jinak, má se za to, že se obchodní vztah řídí těmito obchodními podmínkami, které mají přednost před případnými obchodními podmínkami na straně kupujícího.

4.5 Na potvrzení objednávky je uvedeno referenční číslo objednávky v systému prodávajícího a pro kontrolu soupis objednaného zboží s cenami. Kupující je povinen zkontrolovat obsah potvrzení objednávky. Pokud potvrzení objednávky obsahuje změny oproti objednávce kupujícího, považují se tyto za schválené kupujícím, pokud proti nim kupující písemně nevznese námitku do tří dnů od přijetí potvrzení objednávky.

4.6 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

5. Kupní cena, platební podmínky

5.1 Kupní cena každého konkrétního zboží je stanovena dle ceníku prodávajícího platným v době uzavření konkrétního obchodního případu (dále jen „ceník“) po odečtení dealerské slevy a je kalkulována dle přesné varianty židle. Výsledná kupní cena je uvedena na potvrzení objednávky. Ceny musí být vždy uvedeny na faktuře – daňovém dokladu.

5.2 Platná verze ceníku je ta, která je aktuálně zveřejněná na webových stránkách alba.progresium.cz. Tištěné ceníky jsou též přístupné na provozovnách prodávajícího a lze je na žádost kupujícího také zaslat.

V cenících prodávajícího jsou ceny uvedeny v CZK (pro Českou republiku) či v EUR (pro zahraničí), přičemž k dohodnuté kupní ceně bude připočtena zákonem stanovená sazba DPH. V případě zahraničních plateb, kdy kupující platí v cizí měně, musí převedená částka odpovídat částce faktury v eurech. Veškeré poplatky za převod a další náklady, které v důsledku toho vzniknou, nese kupující.

5.3 Kupní cenu je povinen kupující uhradit prodávajícímu v hotovosti při převzetí zboží nebo bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího. K zaplacení kupní ceny vystaví prodávající kupujícímu prodejní fakturu – daňový doklad se splatností 14 dnů, pokud nebude v jednotlivých obchodních případech stanoveno jinak. Fakturu prodávající předá kupujícímu osobně či elektronicky na dohodnutou emailovou adresu. Splatnost faktury začíná běžet dnem vystavení faktury. Způsob platby je uveden na potvrzení objednávky.

5.4 Prodávající si vyhrazuje právo vystavit fakturu i za dílčí dodávky.

5.5 Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím před uzavřením smlouvy složení zálohy. Po přijetí objednávky kupujícího je prodávajícím vystavena zálohová faktura a tato je zaslána kupujícímu. Teprve po připsání příslušné částky na účet prodávajícího nebo složením fakturované částky v hotovosti v pokladně prodávajícího je objednané zboží zařazeno do výroby či rezervováno pro kupujícího.

5.6 Pro případ, že kupující vůči prodávajícímu bude v prodlení se svými závazky více jak 30 dní po splatnosti, může prodávající pozastavit další průběh jednotlivých objednávek, pokud se strany nedohodnou jinak.

5.7 V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury za dodané zboží si může prodávající nárokovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené faktury za každý den prodlení. Úrok z prodlení začíná běžet následující den po dni splatnosti faktury a končí dnem přijetí platby prodávajícím.

5.8 Prodávající si vyhrazuje právo upravovat ceník dle vývoje kurzu cizích měn vyhlášeného Českou národní bankou a změn ze strany dodavatelů, přičemž se cena za zboží řídí cenou platnou ke dni učinění objednávky. Nový ceník je platný ode dne uvedeného v novém ceníku.

 

6. Dodací lhůta, zpoždění dodávky, odstoupení od smlouvy

6.1 Prodávající se za všech okolností snaží dodržet potvrzený termín dodání uvedený na potvrzení objednávky. Pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak, je potvrzený termín dodání nezávazný a je třeba jej chápat jako předpokládaný.

6.2 Dodatečné žádosti o změny a doplnění objednávky ze strany kupujícího dodací lhůtu přiměřeně prodlužují. Totéž platí pro případy, kdy nastanou nepředvídané překážky, za které prodávající nenese odpovědnost, jako překážky na straně subdodavatelů, vyšší moc, stávky, výluky nebo zpoždění dodávek základních komponent. Prodávající kupujícího neprodleně informuje a dohodnutá dodací lhůta bude odpovídajícím způsobem prodloužena. Pokud nebude prodejce schopen dodat zboží po uplynutí dohodnuté lhůty nebo pokud nepředvídané překážky trvají déle než šest týdnů, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy či její části, pakliže ještě nebyla splněna.

6.3 V případě, že kupující včas nepřevezme zboží, může prodávající zboží na riziko a náklady kupujícího po dobu 8 týdnů uskladnit. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč za položku za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží. Zároveň je prodávající oprávněn trvat na splnění smlouvy, nebo po stanovení přiměřené lhůty od smlouvy odstoupit a prodat zboží jinde.

6.4 V případě, že kupující stornuje objednávku z jakýchkoliv důvodů po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, je kupující povinen toto zboží odebrat nebo se finančně podílet 50 % částkou na zboží již vyrobeném, pokud se nedohodnou strany jinak. Prodávající v tomto případě musí zajistit možnost kontroly vyrobeného zboží, popř. polotovarů ve svých výrobních prostorech. Tato smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data stornování objednávky kupujícím.

6.5 Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit písemně druhé straně.

6.6 Pokud je objednávka nesplnitelná z důvodů, které nejsou v odpovědnosti prodávajícího, má kupující i prodávající právo odstoupit od smlouvy bez povinnosti uhradit druhé smluvní straně náhradu za případné škody. Kupující je povinen bez odkladu informovat kupujícího o nedostupnosti zboží a vrátit případné zálohy, které kupující na zboží poskytl.

 

7. Dodání zboží, doprava, dodací podmínky

7.1 Náklady spojené s odevzdáním věci v místě plnění nese prodávající. Náklady spojené s převzetím věci nese kupující.

7.2 Prodávající je povinen dodat zboží dle objednávek kupujícího na místo plnění a dle potvrzeného data termínu dodání a ceny zboží. Prodávající se zavazuje dodávat zboží v požadovaném množství, dané kvalitě a jakosti. Pokud to povaha zboží vyžaduje, je nutné dodávat k výrobkům montážní návody, záruční listy atd.

7.3 Prodávající se zavazuje dodávat zboží řádně zabalené, aby se neponičilo zejména při transportu. Zboží je baleno do kartónových krabic, které jsou označeny kódem a specifikací daného výrobku. Některé modely nemohou být vzhledem ke svému tvaru baleny tímto způsobem, a proto jsou řádně baleny do průhledných průmyslových fólií.

7.4 Způsob dodání zboží se sjednává při objednávce zboží. Prodávající má právo dodat zboží i před sjednaným termínem nebo po částech a kupující je povinen částečné plnění přijmout. Nemůže-li prodávající zboží dodat ve smluveném termínu, je kupující povinen poskytnout mu k tomu náhradní přiměřenou lhůtu.

7.5 V případě, že si kupující zajišťuje vlastní dopravu, musí o způsobu odvozu informovat prodávajícího s dostatečným předstihem. Osobní odběr ze skladu prodávajícího je možný pouze v pracovní době skladu (provozovny). Zboží bude kupujícímu vydáno ze skladu na základě výdejky vystavené prodávajícím.

7.6 Dopravu zboží lze v případě zájmu sjednat společně s objednávkou zboží. Cena za dopravu bude kalkulována pro každý obchodní případ zvlášť a odsouhlasena s kupujícím před potvrzením objednávky.

7.7 V případě dodání zboží do zahraničí platí dodací podmínky Ex Works (EXW). Náklady za přepravní službu se přeúčtují kupujícímu.

7.8 Oprávněný zástupce kupujícího je povinen převzít objednané zboží a převzetí potvrdí svým podpisem na dodacím listu.

7.9 Kupující je povinen prohlédnout a překontrolovat zboží ihned při jeho převzetí. V případě, že zboží není fyzicky dodáno dle dodacího listu (množstevní přejímka) nebo jsou-li zjištěny zjevné vady, oznámí ihned kupující tuto skutečnost telefonicky prodávajícímu a následně vystaví písemnou reklamaci o dodávce nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí a doručí ji prodávajícímu. Pokud množstevní, či zjevné povrchové vady nebudou řešeny dle výše uvedeného, nemá kupující práva z vadného plnění.

7.10 V případě, že zboží je doručováno kupujícímu přepravní službou, a je-li poškozen obal (kartón) zboží nebo je vidět na zboží zjevná vada, která se stala při přepravě je kupující při převzetí povinen taktéž ihned s doručovací společností (řidičem) sepsat reklamační protokol o zjevných vadách a ten obratem zaslat prodávajícímu max. do 5 pracovních dnů od vzniklé události. Pokud se tento zápis neprovede a zjevné závady nebudou nahlášeny dle výše uvedeného, pak poškozené části židlí nebudou uznány jako reklamace a oprava bude kupujícímu účtována.

7.11 V případě, že si kupující objednal dodávku a / nebo montáž zboží, musí včas a na vlastní náklady zajistit podmínky pro poskytnutí služby. Zejména musí uvolnit přístupovou cestu k místu dodání, v místě montáže či instalace musí být zajištěna elektřina, voda, osvětlení a teplo a od dvou pater výše výtah. Dále musí být místnost pro montáž vyklizená a čistá. Škody a náklady vzniklé z nedodržení těchto podmínek nese kupující.

7.12 Bezdůvodné odmítnutí převzetí dodaného zboží nebo bezdůvodné odmítnutí potvrzení dodacího listu se považuje za porušení povinností kupujícího. V takovém případě se kupující zavazuje nahradit prodávajícímu dodatečné náklady na uskladnění zboží, opakované cesty a další náklady, případně jinou škodu, které tímto prodávajícímu vzniknou.

 

8. Místo plnění a odpovědnost za zboží

8. 1 Místem plnění, pokud nebude dohodnuto písemně jinak, jsou skladové prostory prodávajícího. Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění nebo okamžikem předání přepravní službě k přepravě do místa určení. Tímto okamžikem přechází nebezpečí škody na věci (riziko poškození zboží, ztráty, odcizení atd.) z prodávajícího na kupujícího. 

8.2 Jestliže je kupující v prodlení s převzetím zboží, přechází na něj nebezpečí škody na věci ve chvíli, kdy je zboží připraveno k dodání.

8.3 Škoda na zboží, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu. Výše uvedené podmínky se obdobně vztahují na dílčí dodávky.

 

9. Nabytí vlastnického práva

9.1 Dle § 2132 NOZ si prodávající vyhrazuje k věci vlastnické právo. Kupující se stane vlastníkem zboží úplným zaplacením kupní ceny, do této doby je zboží majetkem prodávajícího.

 

10. Odpovědnost za vady zboží a záruka

10.1 Odpovědnost za vady zboží a záruka je upravena Reklamačním řádem a zárukou jakosti společnosti ALBA CR spol. s r.o., který je nedílnou součástí kupní smlouvy a je zveřejněný na stránkách alba.progresium.cz

 

11. Odpovědnost za škody

11.1.    Pokud to není v rozporu se závaznými právní předpisy, odpovídá prodejce pouze za náhradu škod způsobených hrubou nedbalostí nebo úmyslem na jeho straně. Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje na odškodnění újmy na zdraví. V případě porušení základních smluvní povinností z hrubé nedbalosti je náhrada škody omezena na obvyklou a předvídatelnou škodu. Prodejce v tomto případě ručí částkou do výše hodnoty kupní smlouvy, maximálně však do výše kryté jeho pojištěním odpovědnosti za škodu. Prodejce nenese odpovědnost za nepřímé škody, ušlý zisk, ztrátu zakázky, škody způsobené nároky třetích osob nebo za škody způsobené nevhodným nebo nesprávným použitím, přirozeným opotřebením, nesprávným či nedbalým zacházením a skladováním.

 

12. Mlčenlivost, ochrana osobních údajů

12.1 Kupující i prodávající se zavazují zachovávat veškerá podniková a obchodní tajemství, zejména mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděly při výkonu své činnosti či sjednávání a realizaci obchodního vztahu, pokud se nejedná o informace obecné a veřejně známé.

12.2 Kupující souhlasí s tím, že prodávající může shromažďovat, zpracovávat, ukládat a nakládat s údaji kupujícího včetně osobních údajů v rozsahu, který je nezbytný pro obchodní komunikaci, jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy, ochranu práv a plnění zákonných povinností ze strany prodávajícího. Prodávající informace uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluvního vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Prohlášení o zpracování osobních údajů ve společnosti ALBA CR spol. s r.o. naleznete na alba.progresium.cz.

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí českým právem.

13.2 V případě, že se obchodní podmínky překládají do cizího jazyka, je závazné české znění.

13.3 Prodávající se vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky změnit. Každá kupní smlouva se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem a zárukou kvality platnými v době uzavření smlouvy.

13.4 V případě, že by některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí všeobecných obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.